Khuyến khích năng lượng tái tạo ‘tự cung tự cấp’ New

Theo dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) Bộ Công thương trình Chính phủ, tại bảng phụ lục danh mục và tiến độ các dự án điện quan trọng quốc gia, dự án điện ưu tiên đầu tư của ngành, bảng phụ lục số 5 về công suất nguồn điện gió trên bờ và điện mặt trời phân theo vùng, giai đoạn 2021 – 2030 đạt 15.582 MW điện gió; giai đoạn 2031- 2045 công suất điện gió đạt 39.829 MW, điện mặt trời đạt 80.175 MW.

Quy hoạch điện 8: Khuyến khích năng lượng tái tạo 'tự cung tự cấp' - ảnh 1

Theo phụ lục kèm dự thảo mới nhất Quy hoạch điện 8, giai đoạn từ nay đến 2030, danh mục dự án điện quan trọng, ưu tiên đầu tư không có điện mặt trời

Tương tự, bảng phụ lục 6 về công suất nguồn điện gió ngoài khơi phân theo vùng lũy kế đến năm 2030 đạt 7.000 MW (miền Bắc trở vào đến tỉnh Quảng Ngãi đạt 4.000 MW, từ Bình Định vào miền Nam có 3.000 MW) với điều kiện kinh tế – kỹ thuật cho phép, đặc biệt là giá điện và hạ tầng đấu nối. Tổng công suất điện gió ngoài khơi lũy kế đến năm 2045 có 64.500 MW.

\n

Tuy nhiên, có ghi chú quan trọng tại 2 danh mục 5 và này. Đó là “khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi tự cung cấp cho phụ tải, tiêu thụ tại chỗ, không phát điện lên lưới điện quốc gia và phục vụ sản xuất các dạng năng lượng mới như: hydrogen, amoniac xanh…”.

Ghi chú cho rằng, các loại hình kể trên sẽ được phát triển không giới hạn quy mô công suất, không bị giới hạn bởi cơ cấu nguồn trong quy hoạch, được bổ sung quy hoạch khi có đề xuất khả thi. Thứ hai, khu vực, vị trí, công suất của các dự án cụ thể sẽ được xác định dựa trên kết quả đánh giá chi tiết về tiềm năng, các điều kiện xây dựng và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện đồng bộ. Việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện thực hiện theo đúng các quy định tại luật Đầu tư, luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

Bài viết liên quan