Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế VAT New

Cụ thể, trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp phản ánh việc quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT còn 8% và 1 hóa đơn ghi các mức thuế suất khác (5%, 10%) dù cùng 1 khách hàng là làm tăng chi phí. Vì vậy, theo nghị định mới được sửa đổi như sau: Các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chỉ cần ghi chung hóa đơn GTGT nhưng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định. Nghị định cũng nêu rõ, từ ngày 1.2 đến nay (thời điểm bắt đầu áp dụng giảm thuế GTGT), các đơn vị đã thực hiện tách hóa đơn theo quy định không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

\n

Bài viết liên quan